Efter ceremonien

Vi sørger for at også de ting der skal foregå efter ceremonien, gøres i tide og ordenligt.

Undervejs holder vi dig hele tiden orienteret og opdateret.

Skifteretten

Skifteretten har ansvaret for, at lovgivningen om arv og skifte bliver overholdt, og at der opkræves boafgift og retsafgift, og at den afdødes testamente bliver respekteret. Indtil beslutningen om boets behandlingsmåde er truffet, påhviler det enhver, der er i besiddelse af den afdødes aktiver, at opbevare disse på betryggende måde. Kan dette ikke ske uden væsentlige ulemper og omkostninger, fritager skifteretten den pågældende for pligten. Skifteretten er en del af det danske retssystem og hører hjemme under byretterne.

I de nedenstående punkter kan du i korte træk se hovedpunkterne i skifterettens rolle i behandlingen af dødsboet.

Anmeldelse af dødsfaldet

Den digitale dødsanmeldelse udfyldes af bedemanden, og kordegnen i bopælssognet sørger for, at skifteretten får besked om dødsfaldet.

I dødsanmeldelsen oplyses, hvem der er nærmeste pårørende.

Skifteretten anmoder kommunen (skatteforvaltningen) om oplysninger om afdødes formue og spørger Bil- og Personbogen i Aarhus, om afdøde har lavet notartestamente.

Fuldmagter

Ofte er det praktisk, at en af arvingerne står for behandlingen af boet. I så fald skal de andre arvinger give fuldmagt hertil på en særlig blanket (skiftefuldmagt).

Blanketten kan fås her på hjemmesiden under ”Nyttige blanketter” eller i skifteretten. Fuldmagter skal medbringes til mødet i skifteretten.

Møde i skifteretten

Skifteretten indkalder den kontaktperson, der er nævnt i dødsanmeldelsen, til et telefonmøde. I mødeindkaldelsen er angivet de oplysninger og dokumenter, der skal oplyses på telefonmødet.

På mødet vejleder skifteretten om, hvordan boet kan behandles, og så vidt muligt bliver boets videre behandling afgjort på mødet. Det er derfor vigtigt, at den, der har kontakten, har så mange oplysninger som muligt med om afdødes familieforhold og økonomi. Arvingerne kan også indbyrdes aftale, at en anden end kontaktpersonen tager telefonmødet.

Skifteretsattest

Når der er taget stilling til, hvordan boet skal behandles, udsteder skifteretten en skifteretsattest som bevis for, at de, der overtager boet, har ret til at disponere over afdødes formue. Den første attest er gratis.

Arvingerne må ikke dele afdødes penge, indbo eller andet, før de har fået skifteretsattesten. Regninger må heller ikke betales. Hvis der opstår problemer inden mødet i skifteretten, bør arvingerne kontakte skifteretten herom.

Afdødes digitale liv

Hvis afdøde har haft digitale profiler på sociale medier, offentlige institutioner, kommercielle sammenhænge etc., kan vi hjælpe dig med at lukke profilerne ned, så afdøde ikke længere optræder i disse sammenhænge.

Havde afdøde en Facebook-profil, kan denne omdannes til en mindeside.

Kontakt os for vejledning om nedlukning af afdødes digitale tilstedeværelse.