Nyttige links ved dødsfald

Der er mange spørgsmål der melder sig, og mange ting at forholde sig til ved et dødsfald.

Herunder har vi samlet en række nyttige links. Herudover er du velkommen til at kontakte os.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES)

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) er en selvejende institution administreret af ATP. De behandler hvert år ca. 50.000 sager, hvor mennesker er kommet til skade eller er blevet syge på arbejdet, og træffer uafhængige og korrekte afgørelser efter arbejdsskadeloven

AES indsamler og vurderer alle relevante informationer, der skal til for at behandle en arbejdsskadesag. De samarbejder blandt andet med læger, forsikringsselskaber, kommuner, fagforbund og advokater.

AES hed tidligere Arbejdsskadestyrelsen og skiftede navn i 2016 efter en sammenlægning med Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring.

AES’ hjemmeside finder du her…

Advokatsamfundet

Advokatsamfundets hjemmeside indeholder mange oplysninger, som du kan bruge i livets faser. På hjemmesiden kan du finde adresser og åbningstider til Advokatvagten. Advokatvagten er en gratis rådgivning, hvor du anonymt kan få et mundtligt råd om juridiske problemer. Hos Advokatvagten kan du tale med en advokat om ethvert juridisk problem. De problemer, som borgerne kommer med, drejer sig først og fremmest om separation, skilsmisse, bodeling, forældremyndighed, sager om fast ejendom, leje, arveforhold samt sager om erstatning. Advokatvagten er åben for alle – uanset økonomiske forhold, men du skal møde op personligt. Der findes 109 advokatvagter i Danmark. Vagterne har åbent mindst én gang om ugen efter normal arbejdstid.

Advokatsamfundets hjemmeside finder du her…

Domstolsstyrelsen

Domstolsstyrelsen administrer domstolene i Danmark. Styrelsen har bl.a. til opgave at styrke samfundets forståelse for, at have et velfungerende retssystem. På deres hjemmeside er der mange nyttige oplysninger om kontakt med retterne ved f.eks. dødsfald. Fra hjemmesiden er der også adgang til de lokale retters hjemmesider. De lokale hjemmesider har nyttige oplysninger om åbningstider, telefonnumre og afgifter mv. Styrelsen er en selvstændig statsinstitution. Den styres af en bestyrelse, hvis sammensætning står i Lov om Domstolsstyrelsen. Bestyrelsen sikrer, at domstolene drives forsvarligt, tidssvarende og godt. Der lægges vægt på en moderne og fremtidsorienteret domstolsadministration. Bestyrelsen har ansat en direktør, der står for den daglige drift. Du kan få flere oplysninger om styrelsens opgaver på deres hjemmeside. 

Domstolsstyrelsens hjemmeside finder du her…

Familieadvokaten

Familieadvokaten er en service, hvor du kan få råd og vejledning om juridiske problemer, som opstår i hverdagen. Hjemmesiden fokuserer på juridiske problemstillinger, der er relevant for privatpersoner. Primært er indholdet centreret om de områder, der er relevant i forbindelse med ægteskabers indgåelse og opløsning, gave- og dødsboafgift og skat for boligejere og skat for lønmodtagere mv. Hjemmesiden skal betragtes som et supplement til de rådgivningsfunktioner, der allerede findes – som f.eks. retshjælpen, advokatvagten eller retshjælp hos advokat. Fra hjemmesiden er der adgang til en større artikelsamling om juridiske emner.

Familieadvokatens hjemmeside finder du her…

Forældreforeningen – Vi har mistet et barn

Forældreforeningen formidler kontakt mellem forældre, der har mistet et barn ved sygdom, trafikdrab, ulykker, selvmord og drab, at oprette selvhjælpsgrupper rundt omkring på landsplan og at støtte og vejlede forældre og pårørende. Foreningen har sat sin nedre grænse for sin støtteindsats ved 1-årsalderen, men har ingen øvre grænse. Foreningen supplerer “Foreningen til støtte ved spædbørnsdød” arbejde som primært fokuserer på børn, yngre end 1 år. Arbejdet udføres af frivillige og ulønnede kontaktpersoner. Kontaktpersoner er familier, der selv har mistet et barn; men som har gennemlevet smerten/sorgen. Det er personer, som har overskud til at støtte andre forældre gennem den tunge sorg, det er at miste et barn, samt at støtte så de igen kan komme til at fungere nogenlunde som normale mennesker.

Forældreforeningen Vi har mistet et barn – finder du her…

Landsforeningen til støtte ved spædbørns død

Landsforeningen Spædbarnsdød er en landsdækkende organisation, hvis arbejde koordineres centralt fra foreningens sekretariat i Hellerup. Den første kontakt til nyramte forældre går normalt gennem sekretariatet. Derudover har Landsforeningen Spædbarnsdød støtter og vejleder forældre og deres pårørende i forbindelse med spædbarnsdød, afskeden med barnet og i den efterfølgende sorgperiode. Landsforeningen Spædbarnsdød er uafhængig af politiske og religiøse interesser. Foreningen bygger sit arbejde på et netværk af frivillige kontaktpersoner over hele landet, inklusive Færøerne. De er alle forældre, der selv har prøvet at miste et spædbarn, men som har gennemlevet sorgen og smerten og har fået overskud til at støtte andre gennem den svære proces. I hver region – 14 i alt – holdes jævnligt foredragsaftener og “Åbent Hus” møder for ramte forældre og deres pårørende.

Landsforeningen Spædbørnsdød finder du her…

Kræftens Bekæmpelse

Foreningen Kræftens Bekæmpelse driver et omfattende informations- og oplysningsarbejde. Formålet er, at resultaterne fra forskningen skal formidles bredt med et forebyggende mål for øje, og med det sigte, at oplyse om hvad man kan gøre for at mindske risikoen for at få kræft. Oplysningsarbejdet har også til formål at give patienter og pårørende større viden om sygdommen og dens behandling. I forlængelse af dette arbejde ligger arbejdet med personlig støtte til kræftpatienter og deres pårørende. Foreningen driver 15 større og mindre kræftrådgivninger fordelt over hele landet. Her kan kræftpatienter og deres pårørende blandt andet få psykolog- og socialrådgiverhjælp. Dertil kommer telefonrådgivningen Kræftlinien hvor kræftpatienter og deres pårørende kan få personlig og professionel rådgivning. Fra oktober 2000 er der også en Netrådgivning, hvor patienter via hjemmesiden kan komme i kontakt med en rådgiver og få rådgivning on-line eller via indlæg.

Kræftens Bekæmpelse finder du her…

Sogneportalen sogn.dk

Sogneportalens informationer om sognene i den danske folkekirke. Informationerne er stillet til rådighed af Kirkeministeriet. Informationerne stammer fra flere kilder. Oplysninger om præster, kordegne og menighedsrådsmedlemmer er hentet fra Kirkeministeriets Informations System (KIS). Der er også oplysninger om medlemmerne af menighedsrådene og om hvem der er optaget på kandidatlisterne til valget, jvf. lov om valg til menighedsråd. Øvrige oplysninger på siderne er tilføjet lokalt. Det kan dreje sig om kirkefunktionærer ud over kordegne, træffetider, telefonnumre, e-mailadresser, gudstjenester, prædikanter, tilknyttede personer og organisationer, møder, arrangementer m.v. Det er de enkelte sogne, som alene bestemmer, hvilke informationer der tilføjes.

Her finder du sogneportalen.

Forsikringsoplysningen

Forsikringsoplysningen er forsikringsselskabernes fælles informationstjeneste. Forsikringsoplysningen har til opgave med telefonservice, foredrag og publikationer at formidle budskaber om forsikringsforhold til forsikringstagere og medier. Langt de fleste kontakter os for at få råd og vejledning om, hvordan de skal gøre i en konkret situation. Oplysningstjenesten udgiver en del publikationer om forsikring generelt og om de forskellige forsikringsformer. De fleste af disse publikationer er gratis.

Forsikringsoplysningens hjemmeside finder du her…

Borger.dk

Borger er borgernes adgang til offentlige digitale serviceydelser. Servicen er tænkt som en hjælp for borgeren til at betjene sig selv, døgnet rundt, når man har tid og lyst. Servicen er også en aflastning af den offentlige forvaltning og et skridt på vej mod en fuld digital offentlig forvaltning. På hjemmesiden kan man under selvbetjening få adgang til en bred vifte af serviceydelser.  Som supplement til portalen finder du personregistrering.dk hvor du bl.a. kan finde oplysninger om hvordan du skal forholde dig i forbindelse med dødsfald. For at få adgang til nogle af ydelserne kræves en “NemID”. Den kan man bestille gratis samme sted, hvis man endnu mangler sådan en.

Du finder borger.dk her…

Sygeforsikringen Danmark

Formålet med “danmark” er at sikre medlemmerne de størst mulige erstatninger til deres sundheds- og sygdomsudgifter for det lavest mulige kontingent. Sygeforsikringen “danmark” er et gensidigt forsikringsselskab ejet af de nu 1,7 mill. medlemmer. Sygeforsikringen “danmark” supplerer Den offentlige Sygesikring på de områder, hvor borgerne har betydelige egenudgifter. Begravelseshjælp er en af disse områder. Sygeforsikringen “danmark” tilbyder fire grupper: 1, 2, 5 og Basis-Sygeforsikring alt efter behov. Som medlem har man mulighed for at supplere sit medlemskab med en række tilvalgsdækninger. Det gælder f.eks. årsrejseforsikring, operationsdækning og dækning mod kritisk sygdom.

Hjemmesiden til Sygeforsikringen Danmark finder du her…

Told og skat

Told og Skat er den statslige myndighed, der gennem administration af skatte-, afgifts- og toldlovgivningen sikrer opkrævning af de offentlige indtægter. Told og Skat sørger for, at alle skattepligtige betaler de ydelser til det offentlige, som de er forpligtede til efter lovgivningen – hverken mere eller mindre.
Told og Skats hovedopgave er gennem vejledning, opkrævning og kontrol at sikre det offentlige provenu. Told og Skat driver en omfattende oplysningsvirksomhed og udgiver bl.a. pjecer, som er aktuelle i forbindelse med skifte, boafgifter og dødsboskat. Der er mange nyttige informationer herom, at hente på deres hjemmeside.

Hjemmesiden til Told og Skat finder du her…